Výprodej jarních a zimních kreativních sad -50 %, veselých medailí a stuh na připnutí - do konce června nebo vyprodání skladových zásob !!
X

Pracuji

BD-TOVA, s.r.o. a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X
Představivost je důležitější než vědomosti. Albert Einstein
Prázdný košík
Přihlášení / registrace

Osobní vyzvednutí zboží v sídle firmy:
BD-Tova, s.r.o., Jílkova 124, 615 00 Brno
(vstup z ul. Filipínského 55)

Po-Pá 7.00 -14.30

Firma je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17619

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný společností BD-TOVA, s.r.o., IČ: 60733110

Obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které smluvní podmínky neupravují, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel (každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele), řídí se vztahy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně se v tomto případě neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (tzv. distančních smlouvách), které je zde obsaženo na ochranu práv spotřebitele.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva
Prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem na adresu uvedenou na internetovém obchodu, telefonicky nebo faxem na tel. č. +420 547 212 284 (7,00-15,00 hod. ve všechny pracovní dny) nebo písemně na adresu společnosti BD-TOVA, s. r. o. kupující vytvoří objednávku, která je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které od objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.bd-tova.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje až e-mailová zpráva, do které prodávající potvrdí kupujícímu přijetí a registraci objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu, při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Platební podmínky
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jeho závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen do balíku s vybranými výrobky.

Způsoby platby:

  • hotově při osobním převzetí zboží v sídle firmy
  • dobírkou
  • převodním příkazem na účet prodávajícího – platba předem zálohovou fakturou, po vychystání objednávky Vám bude e-mailem zaslána zálohová faktura

Způsob doručení, poštovné
Objednávky jsou vyřizovány zpravidla do 5-7 pracovních dní a doručeny do 48 hod. od předání přepravci. V případě, že zboží není momentálně skladem, je kupující informován o nejbližším možném termínu dodání na kontakty uvedené v registraci. U výrobků označených značkou Výroba se doba expedice prodlužuje o dobu delší z důvodů výroby, o které je zákazník informován. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění objednávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky:

Viz: Doprava


Při objednávce zboží nad 1000,00 Kč vč. DPH si můžete přidat do objednávky dárek. Vybíráte z aktuální nabídky dárků.

  • doprava do zahraničí /kromě SK/ je závislá na cílové zemi adresáta

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm prodávající požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

Odstoupení od kupní smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat ji lze buď telefonicky +420 547 212 284 nebo emailem info@bd-tova.cz.

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku má pouze spotřebitel, a to do 14 dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední pohledávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu společnosti BD-TOVA, s. r. o., Jílkova 124, Brno 615 00 nebo na email info@bd-tova.cz.

V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na daňový doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (tzv. distančních smlouvách).

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu do 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže, kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží je již vyprodáno a nové se nebude vyrábět, nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží, dále v případě zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Reklamace
Kupující věc dle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejich množství a vlastnostech.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku). Na zboží zakoupené v e- shopu poskytuje prodávající spotřebiteli záruku za jakost v délce záruční doby 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží v důsledku reklamace počíná běžet nová záruční lhůta, a to ode dne převzetí nového zboží.

Práva z vad (reklamaci) nelze uplatnit po uplynutí záruční doby, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupující uplatňuje práva z vad tak, že zašle vadné zboží spolu s písemnou reklamací včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky na adresu prodávajícího.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na webovém rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje jsou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující souhlasí se zasíláním informací související se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodů odvolat tím, že zašle tuto informaci na info@bd-tova.cz.

Ochrana osobních údajů - Heuréka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Závěrečná ustanovení
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejblíže přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014

Ochrana soukromí -  obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schválené v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018 ZDE

KONTAKT

BD-TOVA, s.r.o.
Jílkova 124,
615 00 Brno (vchod z ulice Filipínského)
Česká republika
tova@bd-tova.cz
+420 515 910 003, +420 702 191 751